संगाबाअवि रिसर्च अँड इक्युबेशन फॉउंडेशन सेंटर , अमरावती (सेक्शन ८ कंपनी) :
Note: Please fill Application form in English.
१) रिक्त पदाकरिता जाहिरात क्र :
दिनांक:
२) जाहिराती प्रमाणे पदाचे नाव :
 
३) जाहिराती प्रमाणे ज्या पदासाठी आवेदन सादर करावयाचे त्या पदाचा प्रवर्ग :
 
४) आवेदकाचे नाव :
   
 
   
५) कायमचा पत्ता
कायमचा पत्ता :
 
पिन कोड
   
६) पत्रव्यव्हाराकरिता पत्ता
पत्रव्यव्हाराकरिता पत्ता:
पिन कोड
   
फॅक्स क्रमांक
भ्रमणध्वनी क्रमांक
   
दुरध्वनी क्रमांक
ई-मेल
   
संकेत स्थळ
७) राष्ट्रीयत्व
 
राज्य अधिवास
 
९) जन्म तारीख
 
जन्म तारीख अक्षरात
   
   
   
१०) जाहिरातीमध्ये निर्देशित करण्यात आलेल्या तारखेस वयोमान
वर्ष
महिना
दिवस
११) उमेदवाराची जात
 
जातीचा प्रवर्ग
 
१२) समांतर आरक्षण पद आहे का?
१३) शैक्षणिक तपशील आणि अहर्ता
उत्तीर्ण केलेली परीक्षा
 
विद्यापीठ/मंडळ /शाळा
 
प्राप्त श्रेणी
 
प्राप्त गुणांची टक्केवारी
 
उत्तीर्ण झाल्याचे वर्ष
   
परीक्षेला घेतलेले विषय
 
१४) अनुभवाचा तपशील (विद्यमान स्थितीपासून कालानुक्रमे उल्लेखित करावा)
धारण केलेले पद व विभागाचे/कार्यालयाचे नांव व पत्ता (पदाचे स्वरूप जसे-स्थायी/कंत्राटी तात्परते,अंशकालीन इ. याचा स्पष्ट उल्लेख करावा)
पासून
पर्यंत
कालावधी वर्ष
 
कालावधी महिने
 
वेतन
 
एकूण वेतन
 
नोकरी सोडण्याचे कारण
१५) कुटुंबासंबंधी माहिती
अ) उमेदवाराचे वडील/पती/पत्नी/ पाल्याचे नांव
पत्ता
ब) उमेदवाराच्या वडीलांचा/पती/पत्नीचा पालकचा व्यवसाय
क) सर्व मार्गानी मिळणारे कटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न
 
आज रोजी हयात असलेली मुलांची संख्या
 
दिनांक २८.०३.२००५ यानंतर जन्माला आलेल्या मुलांची संख्या
 
१६) रुजू होण्यासाठी आवश्यक सूचनेचा कालावधी
१७) अर्जदार सेवेत असल्यास सध्या मिळत असलेले मूळ वेतन
 
१८) इतर उपक्रम
१९) काही अधिक माहिती द्यावयाची झाल्यास त इथे लिहावी
ना-हरकत प्रमाणपत्र
कार्यालयाचे नाव
पदाचे नाव
दिनांक पासून
दिनांक पर्यन्त
वेतन बँड रुपये
 
ग्रेड वेतन रुपये
 
मूळ वेतन
 
पदावर निवड झाल्यास